LOADING CLOSE

MER

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Wat is het doel van een m.e.r.?
Het doel van een m.e.r. is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over plannen en projecten.

Initiatiefnemers beschrijven de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport (MER). Voor een goede afweging vermeldt het MER daarnaast alternatieve oplossingen met bijbehorende milieueffecten. De overheid die verantwoordelijk is voor het besluit neemt het MER mee in haar besluitvorming. Belangrijk onderdeel is de invloed op Natura-2000 gebieden.

Wanneer is m.e.r. verplicht?
De Wet milieubeheer regelt de m.e.r.-procedure en de inschakeling van de Commissie m.e.r.

Besluit m.e.r.
Het Besluit m.e.r. beschrijft onder meer welke activiteiten m.e.r.-plichtig zijn.
Opstellen van een MER is verplicht bij het oprichten of uitbreiden van een veehouderij met meer dan 3.000 vleesvarkens, 900 zeugen, 60.000 legkippen of 85.000 vleeskuikens.

Een mer-beoordeling is nodig bij een uitbreiding van o.a. meer dan
2.000 vleesvarkens
750 zeugen
40.000 stuks pluimvee
200 melkkoeien
340 stuks jongvee

Plan m.e.r.
Ook bij afwijkingen van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld het bouwvlak, moet bij veehouderijen in veel gevallen een plan-mer of mer-beoordeling opgesteld worden. Dit o.a. vanwege een mogelijke invloed op de natura-2000 gebieden.