LOADING CLOSE

Milieu

Ieder bedrijf heeft te maken met regels op het gebied van milieu, zoals geur, ammoniak, fijnstof en Natura2000. Iedere ondernemer heeft daarom een geldende vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer nodig.
Agrarische ondernemers zijn verplicht om bij een wijziging van hun bedrijf een melding te doen bij de gemeente. Ook moet het bedrijf voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de ‘grotere’ agrarische bedrijven geldt dat ze een omgevingsvergunning nodig hebben.

Complex
De aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn complex en ingewikkeld. Specialistische kennis is vaak gewenst om een aanvraag goed en volledig te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat onderzoeken goed en op tijd gedaan worden. Wij weten wat aandachtspunten zijn en kunnen je bijstaan en ontzorgen.
Hoe gaan we te werk? Na een analyse van je huidige vergunning en jouw wensen voor de nieuwe bedrijfssituatie, bekijken en berekenen we de mogelijkheden. Natuurlijk houden we je tijdens het traject op de hoogte van de voortgang.

Wij streven samen met jou naar een omgevingsvergunning waarmee je met je bedrijf de komende jaren vooruit kunt.

MER
Voor grotere agrarische bedrijven geldt dat in bepaalde situaties een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling of een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Sinds 2017 geldt voor IPPC bedrijven een vormvrije MER-beoordelingsplicht voor elke wijziging van een bedrijf met pluimvee of varkens. De gemeente beoordeelt dan of er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen door de uitbreiding, waardoor een eventueel MER verplicht gesteld zou kunnen worden.