LOADING CLOSE

Natuurbescherming/PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake PAS vergunningen en meldingen https://www.raadvanstate.nl/@115602/201600614-3-r2/

Kortweg mag de PAS niet meer gebruikt worden voor vergunningverlening. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat er vooruitlopend op verbetering van de Natura 2000 gebieden al ontwikkelingsruimte uitgegeven wordt en dit is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Het beweiden en bemesten van grond moet voortaan ook met een vergunning geregeld worden.

Deze uitspraak heeft invloed op veel projecten, niet alleen in de landbouw, maar ook in de bouw en transportsector.

Er is druk (crisis-)overleg hoe dit op te lossen, maar het is nog niet bekend hoe en wanneer deze oplossing er is.

Tot die tijd ligt de vergunningverlening stil.

De Wet Natuurbeschermings regelt de bescherming van de Natura 2000-gebieden, en de flora en fauna. Voor agrarische bedrijven met dieren is het in beginsel verplicht in het bezit te zijn van een Natuurbeschermingswetvergunning, ongeacht de ligging ten opzichte van de gevoelige gebieden.
Als je jouw agrarische bedrijf wilt uitbreiden of nieuwe activiteiten wilt starten, is een vergunningaanvraag op grond van de Wet natuurbescherming (Wn) nodig. In de meeste gevallen is de provincie bevoegd gezag.

Op 1 juli 2015 is de Wn gewijzigd en is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS heeft tot doel om de ammoniakdepositie te verminderen waardoor er weer ontwikkelingsruimte ontstaat voor onder andere de agrarische sector.
Hoe de vergunning het beste aangevraagd kan worden, hangt af van het feit of er al een Wn-vergunning is, of er door de uitbreiding een toename van depositie is, hoe groot deze toename is en of er ontwikkelingsruimte is. Hierbij zijn de vergunde situatie en de wijziging daarop van belang.

Wij zoeken uit wat in jouw bedrijfssituatie van toepassing is en verzorgen de melding of vergunningaanvraag bij de provincie.

Let op: Begin ruim van tevoren met een vergunningaanvraag. Als je voor een andere activiteit jouw veehouderij gaat veranderen of bomen wilt kappen zul je hiervoor een vergunning of een ontheffing moeten aanvragen. Omdat in sommige gevallen flora- en of faunaonderzoek gedaan moet worden, kan dit veel tijd kosten. Wanneer er bijvoorbeeld vleermuizen aangetroffen worden, kan het nodig zijn een jaar lang onderzoek te laten verrichten. Tot die tijd kun je geen vergunning krijgen. Het is dus belangrijk ruim van te voren de vergunningaanvraag in te dienen.