LOADING CLOSE

Natuurbescherming/PAS

Op dit moment ligt de vergunningverlening en beoordeling van aanvragen voor natuurvergunningen stil. Er vindt overleg plaats tussen provincies en Den Haag hoe ze inhoudelijk omgaan met deze uitspraken.

Op 20 januari 2021 is door de Raad van State een uitspraak gedaan welke bekend staat onder “de Logtsebaan” nr. 201907146/1/R2. Hierin is uitgesproken dat er bij intern salderen, dus zonder een toename van de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden, geen vergunningplicht meer is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Intern salderen

Wat is intern salderen?

Wanneer bij het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstof wordt uitgestoten, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een (agrarisch) bedrijf zodanig wordt aangepast dat er niet méér stikstofdepositie is, dan spreken we van intern salderen. Dit kan bijvoorbeeld door bij uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf emissiearme technieken te installeren, waardoor de stikstofdepositie hetzelfde blijft. Uit de uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan, nr. 201907146/1/R2 blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen natuurvergunning nodig is. Als u na die datum een vergunning hebt aangevraagd voor intern salderen en deze vergunning is nog niet verleend, vraagt het bevoegd gezag om deze aanvraag in te trekken (wanneer de aanvraag uitsluitend intern salderen betreft). Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit, waarin de provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Bij intrekken zullen over het algemeen geen leges moeten worden betaald, voor een weigeringsbesluit over het algemeen wel. Dit kan per provincie verschillen.

Bron: BIJ12.nl

‘Logtsebaan’-uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124083/201907146-1-r2/#toonpersaankondiging

Ook is er een uitspraak gedaan over verlenging van de A15 wat ook van invloed is op (agrarische) bedrijven. De Raad van State heeft uitgesproken dat het niet klopt dat verkeer maar tot 5 km meegerekend wordt voor NOx uitstoot en landbouwbedrijven wel tot 100 km. Hierdoor stoot de landbouw altijd meer uit en dit is onterecht. De overheid krijgt een half jaar dit aan te passen in de Aerius rekentool.

‘ViA15’-uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124071/201702813-1-r3/#toonpersbericht

Een uitspraak van 27 januari 2021 geeft aan dat er geen spake meer is van “latente ruimte”. De natuurvergunning of anders de milieuvergunning is leidend, of dit nu wel of niet gerealiseerd is.

Link uitspraak referentie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:175

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake PAS vergunningen en meldingen https://www.raadvanstate.nl/@115602/201600614-3-r2/

Kortweg mag de PAS niet meer gebruikt worden voor vergunningverlening. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat er vooruitlopend op verbetering van de Natura 2000 gebieden al ontwikkelingsruimte uitgegeven wordt en dit is in strijd met de Europese natuurwetgeving.

Deze uitspraak heeft invloed op veel projecten, niet alleen in de landbouw, maar ook in de bouw en transportsector.

 

 

 

 

 

 

Let op: Begin ruim van tevoren met een vergunningaanvraag. Als je voor een andere activiteit jouw veehouderij gaat veranderen of bomen wilt kappen zul je hiervoor een vergunning of een ontheffing moeten aanvragen. Omdat in sommige gevallen flora- en of faunaonderzoek gedaan moet worden, kan dit veel tijd kosten. Wanneer er bijvoorbeeld vleermuizen aangetroffen worden, kan het nodig zijn een jaar lang onderzoek te laten verrichten. Tot die tijd kun je geen vergunning krijgen. Het is dus belangrijk ruim van te voren de vergunningaanvraag in te dienen.